กิจกรรมการนำเสนอบทความวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการ ICER 2020
15 กันยายน 2563

กิจกรรมการนำเสนอบทความวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการ ICER 2020

  

วันที่ 11-13 กันยายน 2563  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 13  The 13th International Conference on Educational Research (ICER2020) "Building Learning Revolution for School Improvement in Digital Era"  ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมแบบเสมือนจริง  หรือ Fully Virtual Conference   โดยมีตัวแทนคณาจารย์ร่วมนำเสนอทั้งหมด 5 ผลงาน ได้แก่   

Session 1 เวลา11.00 น. Oral Paper ID#051:

อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดลและคณะ  “Exploring Students’Critical Thinking Abilityand Perceptions throughResearch-based Thai Language Instruction”

Oral Paper ID#051: https://kku.world/mvgeg Meeting ID: 95004421639 Passcode: 460682

Session 4 เวลา13.20 น. Oral Paper ID#068: 
อาจารย์พุทธชาติ  ชุมแวงวาปี และคณะ “Effects of Problem-based Learning integrated with Visual Assessment in Improving Students’Problem Solving Skill and Learning Achievement”

Oral Paper ID#068:  https://kku.world/ntiaa Meeting ID: 97920270133 Passcode: 687074
 

Session 4 เวลา13.40 น. Oral Paper ID#077:

อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ “How to Facilitate English Learning Activity for Promoting Elementary Students’ Critical Thinking Skills:A Case of KKUDS”

Oral Paper ID#077: https://kku.world/vgfg p Meeting ID: 99522703850  Passcode: 128085
Substituent link: https://kku.world/t2x ke Meeting ID: 942 9780 0774 Passcode: 066525

Session 4 เวลา 14.00 น. Oral Paper ID#079:

อาจารย์อัจฉราวดีและคณะ “Interlacing Communicative Language Teaching and Bloom’sTaxonomy to Investigate Students’Critical Thinking Skills and English Learning Achievement”
Oral Paper ID#079: https://kku.world/i63ou Meeting ID: 995 2270 3850 Passcode: 128085

 

Session 4 เวลา15.20 น. Oral Paper ID#074:

อาจารย์นุชนาฎ  เนสุสินธ์ และคณะ “Investigating Elementary Students’ Problem Solving Skill and Learning Achievement through Problem-Based Learning integrated with Visual Assessment Technique”

Oral Paper ID#074: https://kku.world/yk1yp Meeting ID: 97920270133 Passcode: 687074