กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2563
20 กันยายน 2563

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดังรายการต่อไปนี้

 

1. รางวัลเกียรติยศ รายการการแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)
 


เด็กชายชลภณ  คำจันลา

 


เด็กหญิงกัณญภัทร ชนะเกียรติ
ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันคณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 6 ปี และรางวัลชมเชย การแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นอนุบาล 3

 


เด็กชายศุภกร  คำจันลา
ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 คณิตคิดเร็ว และเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์

 

2. รายการการสอบวัดสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่4 (SUKEN Thailand) จัดโดยสถาบันรับรองสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทย​
 


เด็กหญิงณพัตรศอร  โฆมานะสิน
ได้ผลการสอบ SUKEN  100 คะแนนเต็ม

 


เด็กหญิงนัทธมน  ธนณัฐพนธ์

ได้ผลการสอบ SUKEN  100 คะแนนเต็ม

 


เด็กชายสยาม   เขียวสมอ​
ได้ผลการสอบ SUKEN  100 คะแนนเต็ม

 


เด็กหญิงวีรดา   เบ้าสาทร
ได้ผลการสอบ SUKEN  100 คะแนนเต็ม

 

3. รายการคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ จัดโดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย
 


เด็กชายวชิรวิทย์  ประไพวรรณ์กุล
ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันรายการคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่8 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

 


เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล

ได้เหรียญทองแดง การแข่งขันรายการคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่8 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
และเข้าร่วมการแข่งขันรายการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยบริษัทเสริมปัญญา จำกัด
ได้รับรางวัล ผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น

 

4. รายการการแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติก แห่งประเทศไทย
 


เด็กหญิงจารุภิชญา  บุตรพิเศษ
ได้รับเหรียญทองแดง การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

 


เด็กหญิงรภัสสรณ์  ชูปัญญาเลิศ
ได้รับเหรียญชมเชย ยิมนาสติกศิลป์ท่ายืดหยุ่น และเหรียญชมเชย ยิมนาสติกลีลาพื้นฐาน

 


เด็กหญิงณทณิชา  ใหญ่สง่า

ได้รับเหรียญชมเชย ยิมนาสติกศิลป์ท่ายืดหยุ่น และเหรียญชมเชย ยิมนาสติกลีลาพื้นฐาน

 


เด็กหญิงคณิรฎา  เนียรวิฑูรย์
ได้รับเหรียญรางวัลชมเชย การแข่งขันยิมนาสติกพื้นฐาน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563

 


เด็กหญิงการัณยพัชร  คูสกุลชัยนันท์
ได้รับเหรียญชมชย ยิมนาสติกศิลป์พื้นฐาน และเหรียญชมเชย ยิมนาสติกลีลาพื้นฐาน

 


เด็กหญิงการัณยณัฐ  คูสกุลชัยนันท์
ได้รับเหรียญชมชย ยิมนาสติกศิลป์พื้นฐานประเภทยืดหยุ่น และเหรียญชมเชย ยิมนาสติกลีลาพื้นฐาน

 


เด็กหญิงณัฎฐานันท์  จันทร์เลิศฤทธิ์
ได้รับเหรียญทองแดง ยิมนาสติกพื้นฐาน และเหรียญชมเชย ยิมนาสติกพื้นฐานประเภทลีลา

 


เด็กหญิงไออุ่น  คุณรักษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทยืดหยุ่น และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททักษะพื้นฐานยิมนาสติกลีลา

 

5. รายการ TJDT TOUR 2020/2021 Event #3 Northeast จัดโดย Thailand Junior Development Tour
 


เด็กชายธนกร  สินโพธิ์
ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการTJDT TOUR 2020/2021 Event #3 Northeast

 

6. รายการ ThaiBev Team Spirit Talent Search ปีที่ 6 จัดโดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน)
 


เด็กหญิงยูถิกา  จาริยานนท์
ได้รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ ThaiBev Team Spirit Talent Search ปีที่ 6

 

7. รายการการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1


เด็กหญิงวชิรญาณ์  ประไพวรรณ์กุล รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์

 


เด็กหญิงวรวลัญช์  ซื่อศิริสวัสดิ์  รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์​

 

 


เด็กชายทักษ์ดนัย ทวีรุ่งศรีทรพย์  รางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์

 


เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตรีศิริรัตน์  รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์​

 


เด็กชายปุณณัตถ์ ศิลาเกษ  รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์

 


เด็กชายวีรากร ระวีกุล  รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์

 


เด็กชายวรภวัต อ้วนไตร
  รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์

 


เด็กหญิงสุรดา ศุภดล  รางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์

 


เด็กหญิงธีมานันท์  แก่นศักดิ์ศิริ รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
เด็กหญิงปุณณภา  ลิ้มธนาคม รางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงจารุพร  บุญเกษมสิน รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์​

 

    

ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน