รับโล่รางวัลศูนย์สอบย่อยดีเด่น กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
9 ตุลาคม 2563

รับโล่รางวัลศูนย์สอบย่อยดีเด่น กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ทั้งสองวิทยาเขตคือ ศึกษาศาสตร์และมอดินแดง  ร่วมรับโล่รางวัลศูนย์สอบย่อยดีเด่น กับสถาบันขงจื่อ ณ ห้องประชุมหานหง สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากมีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถาบันมาโดยตลอด  ในการจัดการเรียนสอนวิชาภาษาจีน  การเข้าค่ายวัฒนธรรมจีน  รวมทั้งสนับสนุนการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน YCT (Youth Chinese Test) เพื่อให้มีมาตรฐานในการวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนของนักเรียนต่อไป