การลงพื้นที่ศึกษาดูงานการก่อสรั้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
16 ตุลาคม 2563

การลงพื้นที่ศึกษาดูงานการก่อสรั้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา

  

       วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา ประมาณ 14.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับ นางสาวศิริวรรณ วัชรพงศ์  ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้าง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงสร้าง  ผู้อำนวยการกองอาคาร และสถานที่ กองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นักวิเคราะห์สำนักงบประมาณ ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการก่อสรั้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการ และคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ให้การต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น