อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5 กรกฎาคม 2562

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีโครงการสองแข่งขันในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่ได้รับรางวัล คือ เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ และเด็กหญิงพีรญา ภัทรกิจกำจร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์