กิจกรรม STEM Education
29 ตุลาคม 2563

กิจกรรม STEM Education

  

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม STEM Education เพื่อให้นักเรียนยูนิทเอฟได้คิดค้น สร้างสรรคฺ์ผลงาน โดยใช้แนวคิด STEM ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ในสิ่งที่นักเรียนสนใจและนำเสนอผลงานของตนเองให้กับนักเรียนยูนิทต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้รับฟัง