การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - ตุลาคม)
29 ตุลาคม 2563

การมอบรางวัล 10 อันดับยอดนักอ่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (กรกฎาคม - ตุลาคม)

  

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้มอบรางวัลยอดนักอ่านแก่นักเรียนในกิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่าน  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โดยนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านและ 10 อันดับ หนังสือที่ยืมประจำเดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน และเดือนตุลาคม มากที่สุด  มีดังนี้