โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ศึกษาดูงานต้นแบบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นการพัฒนานักนวัตกรแห่งอนาคต
17 พฤศจิกายน 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) ศึกษาดูงานต้นแบบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เน้นการพัฒนานักนวัตกรแห่งอนาคต

  

         เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) นำโดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) โดย ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) พร้อมด้วย รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ และผศ.ดร.ทักษ์ อุดมรัตน์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) โดย ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมิติต่างๆ และหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Inovator) ตามนโยบายและแนวทางพัฒนาหลักของ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในการสร้างและปลูกฝังให้นักเรียนเป็นนักนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคต  จากนั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนทั้งสอง ตลอดจนลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และมิตรภาพที่ดีงาม