การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ 4 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
17 พฤศจิกายน 2563

การประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ครั้งที่ 4 ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้ารอบรองชนะเลิศ 7คน ดังนี้
1. ด.ญ. อมลรดา ศรีนิล ซอด้วง
2. ด.ญ. ประภาพร แดงมณี ซออู้
3. ด.ญ. ปัณฑารีย์ คันทะสิทธิ์ จะเข้
4. ด.ญ. ประณยา มาโนฮาราน สืบสีสุข จะเข้
5. ด.ช. อารยะ จักรเป็ง ขลุ่ยเพียงออ
6. ด.ช. ภูวเดช ปริตตะอาชีวะ ขลุ่ยเพียงออ
7. ด.ญ.ธนภร ทิพวัลย์ ขิม