อบรมการเขียนเค้าโครงวิจัยที่สร้างเสริมสมรรถนะการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล
1 ธันวาคม 2563

อบรมการเขียนเค้าโครงวิจัยที่สร้างเสริมสมรรถนะการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล

  

รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  รศ.ดร.จารุณี  ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงศ์ตาธรรม อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเป็นวิทยากรอบรมการเขียนเค้าโครงวิจัยที่สร้างเสริมสมรรถนะการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล ให้แก่คณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และฝ่ายนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16.30 น.- 18.30 น.  ณ  ห้องประชุมอาคารทองกวาวภิรมย์