“สาธิต มข. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน”
21 ธันวาคม 2563

“สาธิต มข. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างรอบด้าน”

  

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร โดยมีวิทยากรคือ Mrs.Blesida Baduria ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรได้ฝึกฝนทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีความกล้าแสดงออกและสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 20 คน