ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา
21 ธันวาคม 2563

ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษา 

  

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง มอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562 ซึ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

ระดับปริญญาตรี จำนวน 4 คน
1. อ.กวิน เธียรวรรณ​​ ศึกษาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อ.ปิยธิดา ตาสมกลุ​​ ศึกษาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. อ.ศักดา ชาลีเปลี่ยน​ ศึกษาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. อ.ศรีสุดา โคบุตรี ​​ศึกษาศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม