แจ้งแนวทางและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (รอบใหม่)
30 ธันวาคม 2563

แจ้งแนวทางและมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (รอบใหม่)

เรียน ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกท่าน

เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 รอบใหม่ ซึ่งแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้กําหนดมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยยึดตามแนวทางของมาตรการการป้องกันสถานศึกษาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้