ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น "เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 2"
8 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ระยะที่ 2)