กิจกรรม Big Cleaning Day
15 มกราคม 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day

  

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เป็นอย่างดี