ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น "เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระยะที่ 3"
17 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เรื่อง ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ (ระยะที่ 3)