สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ มอบแผงกั้นกันชนชนิดบรรจุน้ำ
22 มกราคม 2564

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ มอบแผงกั้นกันชนชนิดบรรจุน้ำ

  

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ มอบแผงกั้นกันชนชนิดบรรจุน้ำให้โรงเรียนจำนวน 12 แผง เพื่อใช้ประโยชน์ในงานจราจร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคน