ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับ 005/2564) "เรื่อง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ ภายใต้มาตราการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"
22 มกราคม 2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 005/2564)

เรื่อง เปิดการเรียนการสอนตามปกติ (ภายใต้มาตราการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)