รายละเอียดการสอบ O-NET โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
4 มีนาคม 2564

รายละเอียดการสอบ O-NET โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

เรียนผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอฟ
เรื่อง รายละเอียดการสอบ O-NET
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จะเข้าร่วมทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 ณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอฟ ดังรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วย ดังนี้

► ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบนักเรียน คลิกที่นี่