กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564
12 มีนาคม 2564

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดังรายการต่อไปนี้

1. รางวัลเพชรรัตนชาติ 2021 “รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างดีเด่น”โดย สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ

เด็กหญิง ยูถิกา   จาริยานนท์ ผู้เป็นต้นแบบตัวอย่างดีเด่น สาขาเยาวชนดีเด่น
มอบรางวัลในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ.หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

 

2. รายการ TGA-SINGHA Junior Golf Ranking 2020-2021 โดย TGA Thailand Golf Association วันที่ 6-7 มี.ค. 64

เด็กชาย ธนกร สินโพธิ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น E Boy

 

3. โรงเรียนธนาคารสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดโครงการ Sustainable BAAC School Bank ของ ธ.ก.ส. ในหัวข้อ “นักออม Gen ใหม่ใส่ใจชุมชน” ระยะเวลาในการประกวดเดือนธันวาคม 2563 – เดือนพฤษภาคม 2564 

       3.1 รางวัลชนะเลิศประจำเดือนธันวาคม ทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.1) ชื่อวีดิทัศน์ Trash To Cash เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน

1. เด็กหญิงวราณัฐณิชา   แก้วโชติ 2. เด็กชายภาดา   จักรเมธากุล  3. เด็กชายภากร   ศรีรัตนประพันธ์
เงินรางวัล 6,000 บาท

 

      3.2 รางวัลชนะเลิศประจำเดือนมกราคม ทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.2) ชื่อวีดิทัศน์ เพลงปันสุข

1. เด็กชายเชฏฐวุฒิ ตามควร  2. เด็กชายศิวัชณัฐ แสงสุวรรณ  3. เด็กหญิงวรวลัญช์  ซื่อศิริสวัสดิ์
เงินรางวัล 6,000 บาท 

 

      3.3 รางวัล Rising Star ขวัญใจกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ ทีม Satit KKU Smart A-School (Ep.3) ชื่อวีดิทัศน์ ปุ๋ยหมัก รักษ์โลก

1. เด็กหญิงภคมน  แสนชัยธร  2. เด็กหญิงพิชชาภา  ตริยางกูรศรี  3. เด็กหญิงพิชชาพร  สาคร
เงินรางวัล 2,000 บาท 

 

 

ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน