กิจกรรมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียง ประจำเดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 ปีการศึกษา 2563
15 มีนาคม 2564

ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
ร่วมชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 
ประจำเดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 ปีการศึกษา 2563 
หลังกิจกรรมเคารพธงชาติ เมื่อวันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม 2564

 

โดยมีนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ดังรายการต่อไปนี้

1. รายการแข่งขันว่ายน้ำเอกปัญญาสวิมมิ่งแชมเปียนชิพ ครั้งที่ 1 ปี 2563 โดย โรงเรียนเอกปัญญาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์และสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ภาค 3


เด็กชายธนกฤต จรรยาวิทย์ 
เหรียญทอง 9 เหรียญ
ได้แก่ เตะขาฟรีสไตล์25เมตร,ฟรีสไตล์25เมตร, ฟรีสไตล์50เมตร, ฟรีสไตล์100เมตร, กบ25เมตร, กบ50เมตร, ผีเสื้อ50เมตร, กรรเชียง25เมตรและกรรเชียง50เมตร
 
2.  เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ เตะขากบ25เมตร,เตะขาผีเสื้อ25เมตร และว่ายผลัดกบ  3.  เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ ผีเสื้อ25เมตรและว่ายผลัดฟรีสไตล์

 


เด็กหญิงสุดประเสริฐ ประเสริฐสุข

1. เหรียญทอง 5 เหรียญ ได้แก่ กบ25เมตร, กบ50เมตร, เตะขากบ25เมตร, กรรเชียง25เมตร และเตะขา
ฟรีสไตล์25เมตร2. เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ กรรเชียง50เมตร,ฟรีสไตล์50เมตร, ฟรีสไตล์25เมตร
3. เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ ผีเสื้อ50เมตรและเตะขาผีเสื้อ25เมตร
 

 


เด็กชายปริณ เทพศิริอำนวย

1.เหรียญทอง 1 เหรียญ ได้แก่ เตะขาฟรีสไตล์ 25 เมตร
2.เหรียญเงิน 1 เหรียญ ได้แก่ เตะขาผีเสื้อ 25 เมตร
3.เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ กรรเชียง 25 เมตรและฟรีสไตล์ 25เมตร

 

 


เด็กหญิงวันทิตา ผดุงศิริกุล

1.ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ2 รุ่น 9 ปี หญิง
2.เหรียญทองแดง

 

 


เด็กชายธิปก แสนประสิทธิ์

1. เหรียญเงิน 2 เหรียญ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร และท่ากรรเชียง25เมตร
2. เหรียญทองแดง 3 เหรียญ ได้แก่ ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร
ท่ากรรเชียง 50 เมตร และเตะขาผีเสื้อ 25 เมตร

 


เด็กชายเปรม เทพศิริอำนวย

1. เหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่ ฟรีสไตล์ 100 เมตร กรรเชียง 25 เมตร และฟรีสไตล์ 25 เมตร
2. เหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่ ผีเสือ 25 เมตรและฟรีสไตล์ 50 เมตร

 

2. รายการ Gymnastika by PP Club ครั้งที่ 3 โดย PP Club Gymnastics Competition


เด็กหญิงชโลธร แสนประสิทธิ์
1. เหรียญทองแดง
2. เหรียญชมเชย
และรางวัลเพิ่มเติม เกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม รายการประกวดวาดภาพระบายสีในสวนสวย
งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น 2020 หัวข้อสวนแห่งความสุข โดย เทศบาลนครขอนแก่น

 


เด็กหญิงณัฏฐ์รดา ธนาสิทธิ์วรชัย

1. เหรียญทองแดง
2. เหรียญชมเชย
และรางวัลเพิ่มเติม

1.รายการสอบแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่21 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รางวัลเหรียญเงิน ระดับชั้นป.1-2
2.รายการโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) โดย TEDET รางวัลเกียรติบัตรผ่านการประเมิน Science Subject Elementary Level G.2 วิชาวิทยาศาสตร์

 


เด็กหญิงรภัสสรณ์ ชูปัญญาเลิศ

1. เหรียญทองแดง ทักษะร่างกายรุ่นอายุ7-8ปี
2. เหรียญทองแดง ประเภท Free hand รุ่นอายุ7-8ปี
3.เหรียญชมเชย อุปกรณ์ รุ่นอายุ7-8ปี
และรางวัลเพิ่มเติม เกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม รายการประกวดวาดภาพระบายสีในสวนสวย
งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น 2020 หัวข้อสวนแห่งความสุข โดยเทศบาลนครขอนแก่น

 

3. รายการประกวดวาดภาพระบายสีในสวนสวย งานมหัศจรรย์พรรณไม้นานาชาติขอนแก่น 2020 หัวข้อสวนแห่งความสุข โดย เทศบาลนครขอนแก่น


เด็กหญิงณัฐราวรรณ เยาวศรีสุวรรณ

ได้รับรางวัล เกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม

 

4. รายการ TJDT Tour 2020/2021 Event#6 Northeast Ffovelopment Tour โดย Thailand Junior Development Tour รางวัล Winner Class E Boy


เด็กชายธนกร สินโพธิ์

รางวัล 1st Runner up Class E Boy

 

5.รายการคณิตศาสตร์ราชภัฏพระนคร ครั้งที่21/2563 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


เด็กชายปฤษฎี ผิวทองดี

1. เกียรติบัตรชมเชยการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับป.1-2
2. เหรียญเงิน Math-Eng Contest ระดับชั้นป.1
และรางวัลเพิ่มเติม 
เกียรติบัตรชมเชย ระดับชั้นป.1-2 รายการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่21
"โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับบริษัทเลิร์นแอนด์เพลย์แมธกรุ๊ปจำกัด และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
 

 

6. รายการแข่งขันการคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ครั้งที่21 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครร่วมกับบริษัทเลิร์นแอนด์เพลย์แมธกรุ๊ปจำกัด และมูลนิธิ ดร.สมวงษ์  และ พญ.เพ็ญนภา

 


เด็กหญิงณพัตรศอร โฆมานะสิน
เหรียญเงิน ระดับชั้นป.1-2

 

 


เด็กชายพีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์
เหรียญเงิน ระดับชั้นป.3-4

 

 


เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์
เหรียญเงิน ระดับชั้นป.3-4

 

 


เด็กชายนัธทวัฒน์ บูรณไมตรี
เหรียญทองแดง ระดับชั้นป.3-4

 

 


เด็กชายอัสรัน พงศ์พิมล
เหรียญทองแดง ระดับชั้นป.3-4

 

 


เด็กหญิงพีรดา ภัทรกิจกำจร
เกียรติบัตรชมเชย ระดับชั้นป.3-4

 

 


เด็กชายพัทธนันท์ ชินอาจ
เกียรติบัตรชมเชย ระดับชั้นป.3-4

 

 


เด็กชายพิสิษฐ์กรณ์ บุญเกษมสิน
เกียรติบัตรชมเชย ระดับชั้นป.5-6

 

 


เด็กชายวชิรวิทย์ ประไพวรรณ์กุล
เกียรติบัตรชมเชย ระดับชั้นป.5-6

 

 


เด็กหญิงณัฐกฤตา อังคณาวรกุล
เกียรติบัตรชมเชย ระดับชั้นป.5-6

 

7. รายการ Happyness Challenge Cup 2021 (แบดมินตัน)


เด็กชายปราญชล สันติวรากร
1.รางวัลชนะเลิศ รุ่นชายเดี่ยว อายุ 12 ปี
2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 รุ่นชายเดี่ยว อายุ 15 ปี