อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้
3 เมษายน 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้

  

อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) และ ฝ่ายนานาชาติ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คือ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นายสถิตย์  แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล นางสาวณัฏฐ์นรี ชำกรม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายชัชวาล หนองนา ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์  ในการอบรมครั้งนี้ ประธานในพิธีเปิด คือ ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง

 
  
 
ในช่วงกิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนรู้  โรงเรียนได้เชิญอาจารย์ไชยเดช แก้วสง่า และอาจารย์อัครวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นำเสนอตัวอย่างและแนวคิดในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้ด้วย