กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564​
16 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564​

  

         เมื่อวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom  เวลา 13.30 – 16.30  น.  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ  คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชี้แจงการเตรียมตัวก่อนการเปิดภาคเรียน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เสริมศักดิ์  สุมานนท์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ นำเสนอผลการดำเนินงานของสมาคมฯ   และผู้ช่วยผู้อำนวยการนำเสนอการปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)  ในช่วงท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยในเรื่องต่าง ๆ ได้ซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่  ที่เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom  อย่างพร้อมเพรียง  

► ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่