การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อวิดีโอเพื่อการจัดการเรียนรู้"
20 พฤษภาคม 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อวิดีโอเพื่อการจัดการเรียนรู้"

  

       วัันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การตัดต่อวิดีโอเพื่อการจัดการเรียนรู้" โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง กล่าวเปิดการอบรม  การจัดการอบรมในวันนี้  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ อาจารย์กวิน  เธียรวรรณ  อาจารย์เอกพล  ช่วยวงศ์ญาติ  อาจารย์พุฒิพงศ์  พงษ์จริสจิรเดช  อาจารย์วิธวินท์  กลิ่นคล้าย  และอาจารย์ภวนันท์  นุ่นกลาง