กำหนดการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
23 พฤษภาคม 2564

กำหนดการรับหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2564

  

กำหนดการรับหนังสือเรียน  ปีการศึกษา 2564 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564                                                                   

► ยูนิท A1  B1  C1  D1  E1  และ F1  รับเวลา 8.30 น. - 12.00 น.                                         

► ยูนิท A2  B2  C2  D2  E2  และ F2  รับเวลา 13.00 น. - 15.30 น.                 

หมายเหตุ รับหนังสือตามสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด

 

 

ขั้นตอนการรับหนังสือ
1. ทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย
2. สแกนอุณหภูมิผู้ปกครองก่อนรับ    หนังสือ
3. ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล
4. เข้าแถวห่างกัน 1 – 2 เมตร
5. ตรวจหนังสือตามใบรายการหนังสือ
6. ลงชื่อรับหนังสือในใบรายชื่อของยูนิท

7. ชำระค่าหนังสือผ่านธนาคารและอัปโหลดหลักฐานผ่านระบบ