ภาษาอังกฤษ บริษัทเสริมปัญญา ครั้งที่ 33
5 กรกฎาคม 2562

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เด็กชายอาชาไนย บุตรอุดม นักเรียนยูนิท D2 กลุ่ม 1 เข้าร่วมการมอบรางวัลการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษ บริษัทเสริมปัญญา ครั้งที่ 33 โดยได้รับรางวัลเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ได้รับโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา 850 บาท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร (บางเขน)