สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ รับการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
29 พฤษภาคม 2564

สาธิตประถมศึกษาศาสตร์ รับการประเมินภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

  

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564  คณะผู้ประเมินภายใน นำทีมโดย  รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน   ผศ.ดร.ดนิตา ดวงวิไล  อ.เอกราช ถ้ำกลาง   อ.ดร.วัชราภรณ์  ถ้ำกลาง และคุณศรัญย์ลภัส ลิศนันท์  ได้เข้าประเมินภายใน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ทางโรงเรียนได้รับทราบการสะท้อนผลการดำเนินงาน จุดเด่นจุดแข็งของโรงเรียน  และมีแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่สูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพผู้เรียน  การบริหารและการจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนความเป็นโรงเรียนสาธิต นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้รับคำแนะนำและกำลังใจในการดำเนินงานจาก ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้