อบรมเรื่อง “การใช้ Application ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์”
22 กรกฎาคม 2564

อบรมเรื่อง “การใช้ Application ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์”

  

     โรงเรียนจัดอบรมเรื่อง “การใช้ Application ที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์” วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น.-16.30 น. 

วิทยากร

1.นายกวิน  เธียรวรรณ
2.นางนวลพรรณ เพียงเกษ
3.นางสาวศศิวิมล ศรีทวน
4.นายกฤษฎา กลางพรม