อบรมเรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA”
22 กรกฎาคม 2564

อบรมเรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA”

  

     โรงเรียนจัดอบรม “แชร์สอนออนไลน์ SATIT KKU” ผ่านระบบ Zoom วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564  Episode 3 เรื่อง “สร้างสรรค์บทเรียนไปกับ CANVA” เวลา 14.40 น. - 16.40 น.

วิทยากรโดย

1. อาจารย์ธันย์ชนก เหมือนช้าง

2. Teacher Jennifer Jacob

3. Teacher Emma Lorie M Agudo

4. Teacher Nicholas Gorman