การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Online Learning)
29 กรกฎาคม 2564

การปรับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Online Learning)

  

    จากสถานการณ์โควิด – 19 ในปัจจุบัน โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นแบบออนไลน์ และเพื่อให้นักเรียนที่เรียนเกิดการเรียนรู้จากการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Online Learning) ตลอดจนเพื่อลดความตึงเครียดในการทำภารกิจการเรียนรู้ของทุกวิชาในแต่ละวัน โรงเรียนจึงได้ศึกษา วิเคราะห์ และปรับโครงสร้างหลักสูตรให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการบูรณาการเนื้อหา และกระชับหลักสูตรให้ Slim Down มุ่งเน้นตัวชี้วัดที่ต้องรู้ รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับนักเรียน โดยได้ปรับลดจำนวนคาบเรียนในตารางเรียนออนไลน์ให้เหมาะสม แต่ยังคงมาตรฐานและคุณภาพในการเรียนรู้ ซึ่งจะเริ่มใช้ตารางเรียน ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

คำชี้แจง ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียนออนไลน์ ดังนี้

Unit A           

Unit B           

Unit C           

Unit D           

Unit E           

Unit F