กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 1
31 กรกฎาคม 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)  เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 1

  

             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น)  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  ได้เปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 1 (Open class ) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม พ.ศ 2564 ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ZOOM Meeting ซึ่งมีทีม PLC   ประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้สอน (Model Teacher) เพื่อนครูช่วยสอน (Buddy Teacher) อาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์กลุ่มสารระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ อาจารย์นิเทศน์ (Expert) และผู้บริหารโรงเรียน เป็นทีม PLC ที่ได้ร่วมกันวางแผน ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมเทคนิคช่วยจำคำศัพท์ การจำคำศัพท์ด้วยการแสดงท่าทาง และการเรียนรู้คำศัพท์และประโยคแบบเน้นภาระงานให้แก่เด็กนักเรียนในยูนิทดี1 ยูนิทอี2 และยูนิทเอฟ1 แล้วนำแผนที่ร่วมกันออกแบบสู่การฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเปิดชั้นเรียน ร่วมกันสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในมิติต่างๆ จากทีม PLC และนำข้อสังเกต และข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา เพื่อนำไปสู่การออกแบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสะท้อนผลในครั้งต่อไป ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

#โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น