กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ และร่วมวิพากษ์เครื่องมือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
13 สิงหาคม 2564

กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ และร่วมวิพากษ์เครื่องมือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

  

           ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์ )ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติ และร่วมวิพากษ์เครื่องมือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของโรงเรียน แก่อาจารย์ และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกฤติยา ทักษิโณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร ร่วมวิพากษ์และให้คำแนะนำ เพื่อให้ได้เครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบัน