กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
13 สิงหาคม 2564

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

  

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยแต่ละยูนิทได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทยผ่านโปรแกรม Zoom  เช่น การตอบคำถามเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ  กิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ภาษาไทย และกิจกรรมตอบคำถามเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยจะมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 20 รางวัล                     มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.   เด็กชายชานากร โฆมานะสิน

2.   เด็กชายภวิศ ปริวัฒนศักดิ์

3.   เด็กชายจิรวัฒน์ เทียมสีฟ้า

4.   เด็กหญิงปราณณาญา เวชนนิยม

5.   เด็กหญิงณัชชาพัชร์ ลุนแจ้ง

6.   เด็กชายวชิรวิชญ์ สีตลพฤกษ์

7.   เด็กหญิงเกสรา  เทพกิจอารีกุล

8.   เด็กชายภาคภูมิ พัวพาณิชยกุล

9.   เด็กหญิงภัทรวดี สนิทเชื้อ

10. เด็กชายณดล อัศวรุ่งนิรันดร์

11. เด็กชายรัญชน์ จุลละนันทน์

12. เด็กหญิงพรลภัส บึงไกร

13. เด็กหญิงวิสารดา สะตะ

14. เด็กหญิงชนชญา ธำรงยศวิทยากุล

15. เด็กชายไรวินทร์ รุจิเกียรติกำจร

16. เด็กหญิงกมลพร ผลอ้อ

17. เด็กหญิงณพัตรศอร โฆมานะสิน

18. เด็กชายธีระธรรม์ หอประเสริฐวงศ์

19. เด็กหญิงณิชาภัทร ศรีหอม

20. เด็กหญิงบุษบาวรรณ บุตรไทย

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี