กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2
4 กันยายน 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2

  

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้เปิดชั้นเรียน (Open class ) ครั้งที่ 2 ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community (PLC)) ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ 2564 ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย ZOOM Meeting ซึ่งมีทีม PLC ได้ร่วมกันวางแผน ออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในสาระ สัมผัสวัฒนธรรมญี่ปุ่น (Onsen / Sento) ตัวอักษรฮิรางานะ วรรค sa วรรค ta และ ฉันกำลังเล่นอินเทอร์เน็ต (wo zai shangwang) ของวิชาภาษาญี่ปุ่นยูนิทเอฟ ยูนิทดี และวิชาภาษาจีน ยูนิทเอฟ แล้วนำแผนที่ร่วมกันออกแบบสู่การฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการเปิดชั้นเรียน ร่วมกันสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สะท้อนผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาในครั้งต่อไป ในการนี้ขอขอบคุณอาจารย์อมรรัตน์ มะโนบาล อาจารย์นิเทศก์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าสังเกตชั้นเรียนและเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นกระบวนการพัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะของครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากกระบวนการ PLC ตลอดจนช่วยส่งเสริมการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนให้เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

#โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น