การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2564
7 กันยายน 2564

การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2564

  

         โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพัชรวัฒน์ สิทธิกรชยาพงษ์  เด็กหญิงณภัทร สมดีวีรเดช เด็กหญิงเบญญาภา สุขประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  (Unit E) ได้รับรางวัลชมเชยระดับเหรียญเงิน ในการแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ “โลกแปรผัน สัมพันธ์ (ไทย-จีน) ยั่งยืน” ในโครงการประกวดแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน ประจำปีการศึกษา 2564 Jinbu Chinese Contest 2021 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 โดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน ก้าวหน้า อาจารย์ไห่ หยาง 
ทางโรงเรียนขอชื่นชม ยินดี และขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน