กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 กันยายน 2564

กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  

          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ได้จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียน  ซึ่งจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564
กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย 1) การร่วมกันสร้างแผนการจัดการเรียนรู้  2) กิจกรรมการเปิดชั้นเรียนภายใต้กระบวนการ PLC ซึ่งในครั้งนี้เป็นการเปิดชั้นเรียน 3 ระดับชั้น คือ ระดับยูนิทดี 2/1 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.พิมพ์ชนก พนมกุล ระดับยูนิทดี2/2 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย นายปรีดิวัฒน์ โชติพงศ์ภูวดล ระดับยูนิทดี1/2 วิชาปัญญาประดิษฐ์ โดย นายกฤษฎา  กลางพรม ระดับยูนิทดี2/2 วิชาปัญญาประดิษฐ์ โดย น.ส.ศศิวิมล  ศรีทวน ระดับยูนิทอี1/2 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย นายรัชชานนท์ ซูนากะ ระดับยูนิทเอฟ 2/1 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.ปฤทธิ์สยา  สดสร้อย และระดับยูนิทเอฟ 2/2 วิชาวิทยาศาสตร์ โดย น.ส.กรรณิการ์ จีนเป็นวงค์ (ผู้สอนทั้ง 7 คนเป็นนักศึกษาปฏิบัติการสอนฯ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา)  โดยผู้สังเกตชั้นเรียนร่วมรับชมผ่านระบบ zoom meeting การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 3) กิจกรรมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง ร่วมเป็นประธานในการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมและร่วมสังเกตชั้นเรียนกิจกรรม

#โมเดลต้นแบบ การร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น