กิจกรรมการนำเสนอบทความวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการ ICER 2021
13 กันยายน 2564

กิจกรรมการนำเสนอบทความวิชาการและวิจัยในการประชุมวิชาการ ICER 2021

  

วันที่ 10-12 กันยายน 2564  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 14 The 14th International Conference on Educational Research (ICER 2021) "Maintaining Education Quality in Turbulent Times" ซึ่งในปีนี้เป็นการประชุมแบบเสมือนจริง  หรือ Fully Virtual Conference   โดยมีตัวแทนคณาจารย์ร่วมนำเสนอทั้งหมด 6 ผลงาน ได้แก่   

Session 1 Saturday  11th  September เวลา 14.15

อาจารย์สุนิสา  สุวรรณฉาย, อาจารย์ปิลันธนา ศุภดล, อาจารย์วนิดา พรหมบุตร, อาจารย์ปิยะธิดา ประทุมศิริ, อาจารย์ภวนันท์ นุ่นกลาง

TITLE: Learning Achievement Through  Visual Thinking Media to Support  the First Grade Social Studies Instruction

Meeting ID: 958 8876 5671 Passcode: 12090604

Session 1 Saturday  11th  September เวลา 14.15

อาจารย์นวลพรรณ  เพียงเกษ
TITLE: Results of Learning Activities to Promote Creative Innovators by using IT Equipment for Education (Educational Gadgets) in English Language subjects for Fourth Grade Students

Meeting ID: 986 9841 7669 Passcode: 11090401

Session 2 Saturday  11th  September เวลา 15.15

อาจารย์ภวนันท์   นุ่นกลาง, อาจารย์ศิริศุกร์  ศิริโชคชัยตระกูล, อาจารย์ณัณทิกาญจน์  ศิริวารินทร์  และคณะ

TITLE: The Study of the Problem Solving Ability and Learning Outcomes through Web-based Problem Solving Learning Environment with the Professional Learning Community of Primary Three Students

Meeting ID: 975 3943 6642 Passcode: 11090702

Session 3 Saturday  11th  September  เวลา 16.15

อาจารย์พุทธชาติ  ชุมแวงวาปี, อาจารย์วิภาวดี  บุญไชยศรี และคณะ

TITLE: The Study of Grade 5 Students’ Mathematical Problem-Solving on the Topic of “Application” Employing Polya’s Problem-Solving Method with the Use of PLC

Meeting ID: 915 3562 7892 Passcode: 11090703

Session 4 Sunday 12th September  เวลา 10.45

อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล, อาจารย์สุนิสา  สุวรรณฉาย, อาจารย์กฤตภาส  พงษ์พันธ์, Blesilda Miranda Baduria

TITLE: Reading Ability, Understanding and Behavior of  Students in Response with Plickers as a Tool in Assessing Thai Language Instruction.

Meeting ID: 968 4025 2940 Passcode: 12090504

อาจารย์ผู้ร่วมนำเสนอ

Session 3 Saturday 11 th September  เวลา 16.45

อาจารย์วนิดา  พรหมบุตร  เป็นผู้ร่วมนำเสนอบทความวิชาการกับคณะศิลปกรรมศาสตร์

TITLE: Consciousness of Body Movements and Development of Thai Musical Skills for the Students

Meeting ID: 956 9567 3292 Passcode: 11090903