กิจกรรมการนำเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ในการประชุมวิชาการ ICER 2021
13 กันยายน 2564

กิจกรรมการนำเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ในการประชุมวิชาการ ICER 2021

  

           วันที่ 10 กันยายน 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ฝ่ายประถมศึกษา  (ศึกษาศาสตร์) ได้เข้าร่วมการนำเสนอ INSTRUCTIONAL SHOWCASE ในกิจกรรมการประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติครั้งที่ 14 The 14th International Conference on Educational Research (ICER 2021) "Maintaining Education Quality in Turbulent Times"  โดยมีตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  นำเสนอในหัวข้อ "Promoting Creativity in Online English Learning" ผ่านระบบออนไลน์  โปรแกรม Zoom  ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ผู้ปกครอง  นักเรียนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอ  มีการร่วมอภิปราย ตอบคำถามและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน