เปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่3
15 กันยายน 2564

เปิดชั้นเรียนภาษาไทยครั้งที่3

  

          เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ครั้งที่ 3 (Open class) ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community - PLC) ผ่านระบบ ZOOM Meeting โดยใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามกรอบหลักสูตรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สร้างนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ใน ยูนิทบี 1, ยูนิทดี 2 และยูนิทอี 1

          การจัดกระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้ได้ร่วมกันวางแผน ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทั้งนี้ได้วิเคราะห์จากกรอบสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนที่มุ่งเน้นการคิดสร้างสรรค์และการเป็นนวัตกรในยุคดิจิทัล  สร้างเป็นกรอบแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยคณาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยได้ร่วมกันออกแบบและสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกสัปดาห์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting การเปิดชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการเปิดชั้นเรียนครั้งสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการเปิดชั้นเรียนได้วิเคราะห์จากผลการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยและการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 นำมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาเพื่อให้แผนการจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ กระบวนการจัดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์และช่วยให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทำให้ครูผู้สอนได้พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นครูมืออาชีพ

          การจัดกิจกรรมการเปิดชั้นเรียนในครั้งนี้ได้มีผู้เข้าสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดจนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี