ตัวแทนคณาจารย์ ร่วมถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาจรรณยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( E – PLC ) กับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
21 กันยายน 2564

  

          วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 25654  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรณยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community : E – PLC) ในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ E – PLC ทั่วประเทศร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนฯ
ทั้งนี้ตัวแทนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ผู้เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา อาจารย์ผู้สอน ตลอดจนนักศึกษาปฏิบัติการสอน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 4 ท่าน ​
​1) ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)​
​​2) ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ตัวแทนอาจารย์อาวุโส ผู้เคยได้รับรางวัลจากคุรุสภา (รางวัลคุรุสดุดี)
​​3) อาจารย์กิติญาดา พัวพาณิชยกุล ตัวแทนอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
​​4) นางสาวศรัญญา กันหาป้อง ตัวแทนนักศึกษาปฏิบัติการสอน จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมได้มีการแบ่งกลุ่มอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียนกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรณยาบรรณวิชาชีพ จากประสบการณ์การจัดกระบวนการ PLC ของโรงเรียน โดยแบ่งกลุ่มต่างๆ ตามหน้าที่รับผิดชอบ สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ประมาณ 12 กลุ่ม ซึ่งได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล สารสนเทศ และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการ PLC ของโรงเรียนที่เป็นโมเดลต้นแบบร่วมผลิตครูมืออาชีพ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ต่อไป

#โมเดลต้นแบบการร่วมผลิตครูมืออาชีพคณะศึกษาศาสตร์ม.ขอนแก่น