นักเรียนรับทุนการศึกษาจากกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น
29 กันยายน 2564

  

           โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564   ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จากการเข้าร่วมการประกวดเขียนบทความภาษาจีน. หัวข้อครอบครัวของฉัน. จำนวน 3,000 บาทต่อทุน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. เด็กหญิงสุณัฎฐา  ลีลาลาวัณย์  ยูนิท D1/1
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์   คมวัชระ  ยูนิท D1/1
3. เด็กหญิงณัฐฌประภาภัทร  มั่งคั่ง  ยูนิท D1/1
4. เด็กชายภัทรวิศว์  บุษราคัม ยูนิท E1/1
5. เด็กหญิงฟ้านำพร    รุขพันธ์เมธี ยูนิท F1/2 
ทางโรงเรียนขอชื่นชม ยินดี และขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน