แจ้งตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
30 ตุลาคม 2564

  

คำชี้แจง ให้นักเรียนตรวจสอบตารางเรียนออนไลน์ ดังนี้

Unit A           

Unit B           

Unit C           

Unit D           

Unit E           

Unit F           

วิชานาฏศิลป์-ดนตรีไทย (กลุ่ม 1) ดนตรีสากล / GM (กลุ่ม 2)