แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ภายใต้โครงการฯของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
1 พฤศจิกายน 2564