โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมเปิดเรียน ด้วยมาตรการรับมือ COVID-19
30 พฤศจิกายน 2564

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  ซึ่งผลการประเมินความพร้อมผ่านเกณฑ์ของสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นทุกข้อ  โรงเรียนขอขอบคุณทีมประเมินความพร้อมจากหน่วยบริการปฐมภูมิ 123 มข. นำโดย รศ.พญ.วริสรา  ลุวีระ  อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และที่ปรึกษาหน่วยบริการปฐมภูมิ123 มข. โรงพยาบาลศรีนครินทร์และคณะทำงานทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้