ประกาศเกียรติคุณ “รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากร” คณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563
2 ธันวาคม 2564