ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ในการเลือกรูปแบบการเรียน Hybrid รอบที่ 2
16 ธันวาคม 2564

  

คำชี้แจง ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อที่แจ้งความประสงค์ในการเลือกรูปแบบการเรียน Hybrid รอบที่ 2 ดังนี้

Unit A           

Unit B           

Unit C           

Unit D           

Unit E           

Unit F           

ดาวน์โหลด ใบยินยอมการเข้าเรียนที่นี่