มอบของที่ระลึกในกิจกรรมชื่นชมยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
19 ธันวาคม 2564

  

   วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)  เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกในกิจกรรมชื่นชมยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้แก่

1. อาจารย์พันทิวา  เหล่าสมบัติ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  (กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนการงานอาชีพและเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. อาจารย์ปิยะธิดา  ประทุมศิริ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. อาจารย์ภวนันท์  นุ่นกลาง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  (กลุ่มวิชาเฉพาะการสอนสังคมศึกษา)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. อาจารย์ธิฎารัตน์   รุจิราวินิจฉัย  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. อาจารย์สมฤดี ชำนิ  ศิลปมหาบัณฑิต  สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม (วังหน้า)

6. อาจารย์สุภลักษณ์   แย้มใส ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้มีพื้นฐานภาษาอื่นนอกจากภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น