โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตและวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564
2 มกราคม 2565

ศูนย์สอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) รับสมัครสอบวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์นักเรียนระดับชั้น ป.2 - ป.6 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 สมัครผ่าน QR Code
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.วิภาวดี  บุญไชยศรี 081-965-0056 (อาจารย์ผู้ประสานงาน)