ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน และคะแนนสูงสุดในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
8 มกราคม 2565