ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ในการเลือกรูปแบบการเรียน Hybrid เฉพาะนักเรียน Unit F (ช่วงวันที่ 1-14 ก.พ. 65)
31 มกราคม 2565

  

คำชี้แจง ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อที่แจ้งความประสงค์ในการเลือกรูปแบบการเรียน Hybrid  ดังนี้

Unit F           

ดาวน์โหลด ใบยินยอมการเข้าเรียนที่นี่